Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van: 

GARAGE DHONT BV, een vennootschap opgericht onder Belgisch recht, geregistreerd bij de Kruispuntbank Ondernemingen (KBO) met het ondernemingsnummer 0436.872.261 en gevestigd te Gentsesteenweg 88, 9800 Deinze (België). 

Hierna: “Garage Dhont”, “we”, “wij” en “ons”. 

Deze algemene voorwaarden zijn steeds en uitsluitend van toepassing op alle overeenkomsten die Garage Dhont aangaat met haar klanten. Onder “klant” wordt verstaan: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die de goederen en/of diensten van Garage Dhont bestelt. 

Tenzij anders overeengekomen wordt de toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de klant uitdrukkelijk uitgesloten.  

Bij de bestelling van bepaalde goederen en/of diensten kunnen aan de klant specifieke voorwaarden worden overgemaakt of ter kennis gebracht. Indien er een tegenstrijdigheid zou zijn tussen de specifieke en de algemene voorwaarden, krijgen de specifieke voorwaarden voorrang. Deze algemene voorwaarden vullen die specifieke voorwaarden aan.

Onze diensten

Verkoop

De klant gaat ermee akkoord dat Garage Dhont het recht heeft de koopovereenkomst binnen de drie weken na de totstandkoming van de overeenkomst te ontbinden indien de klant haar koopbelofte niet nakomt. In zo’n geval zal de klant een forfaitaire schadevergoeding van 15% van de overeengekomen koopprijs verschuldigd zijn. Dit geldt zowel voor voertuigen als aparte onderdelen.

De eigendom op het voertuig en/of de onderdelen gaat pas over op de klant bij de volledige betaling van de koopprijs. Tot die tijd blijft het voertuig de eigendom van Garage Dhont. De klant verbindt er zich toe het voertuig en/of de onderdelen niet te verkopen of aan derden af te staan of als zekerheid aan te wenden zolang deze eigendom zijn van Garage Dhont.

Verder kan worden verwezen naar de specifieke verkoop- of leaseovereenkomst die met de klant wordt aangegaan en de voorwaarden die in die overeenkomst zijn opgenomen. 

Aankoop

In geval van wederverkoop – zonder volledige afbetaling – gaat de verkoper ermee akkoord dat Garage Dhont, vanaf het ogenblik van de totstandkoming van de verkoopovereenkomst, uitdrukkelijk in diens rechten treedt.

Onderhoud & herstelling

Offertes

Voor grote werkzaamheden kunnen wij de klant voorafgaand een offerte bezorgen met een inschatting van de werkuren en de eventuele vereiste onderdelen. 

Onze offertes zijn steeds vrijblijvend (niet-bindend). Zolang de klant de offerte niet aanvaardt, kunnen wij deze offerte opnieuw intrekken of wijzigen door middel van een eenvoudige schriftelijke kennisgeving. Er komt pas een overeenkomst tot stand wanneer de klant de offerte, en deze algemene voorwaarden die daar een integraal deel van uitmaken, uitdrukkelijk aanvaardt.   

Al onze offertes zijn geldig tot het eind van de maand waarin ze aan de klant worden voorgelegd. Na deze termijn vervalt de offerte, tenzij we de laattijdige bevestiging van de klant alsnog schriftelijk aanvaarden.

Prijzen

Al onze prijzen zijn excl. BTW, tenzij anders vermeld.

Garage Dhont tracht de klant steeds op voorhand een realistische inschatting van de finale prijs te geven, maar kan hierrond geen garanties geven.

Ook de prijzen vermeld in onze offertes zijn indicatief. Garage Dhont is steeds gerechtigd eventueel meerwerk aan de klant aan te rekenen, bijvoorbeeld indien de klant de bestelling na aanvaarding van de offerte wijzigt. 

In alle gevallen waar niet met een voorafgaande offerte wordt gewerkt, wordt de prijs berekend op basis van een uurtarief. De gepresteerde uren worden in regie aangerekend, vermeerderd met gemaakte kosten en gebruikte materialen, onderdelen en wisselstukken.

De prijzen vermeld in een offerte of werkorder zijn slechts geldig voor de in de offerte of werkorder vermelde goederen en/of diensten en gelden niet noodzakelijk voor de volgende bestellingen of opdrachten. 

Garage Dhont kan kennelijke of overduidelijke fouten in de prijsopgave ook na de totstandkoming van de overeenkomst corrigeren.

Garage Dhont kan zonder nadere aankondiging wijzigingen aanbrengen aan de prijzen van de door haar aangeboden goederen en diensten. Uiteraard gelden deze nieuwe prijzen enkel voor nieuwe bestellingen en opdrachten.

Aanvaarding van de opdracht

De aanvaarding van een opdracht door de klant kan op verschillende wijzen gebeuren:

 • – Expliciet: door de handgeschreven of elektronische ondertekening van een offerte en/of werkorder, elke andere uitdrukkelijke aanvaarding van de offerte en/of werkorder, ofwel geschreven (bijv. via e-mail) of mondeling (bijv. telefonisch);
 • – Impliciet: de betaling van een voorschot door de klant geldt als impliciete aanvaarding van de opdracht, net als de betaling van een factuur zonder voorbehoud.

De klant erkent uitdrukkelijk dat elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand doen komen. Garage Dhont kan gebruik maken van alle elektronische bestanden, binnen de grenzen van de wet, om het bestaan van de overeenkomst met de klant te bewijzen. Een gewone, digitale of elektronisch gekwalificeerde handtekening is geen essentiële bewijsvereiste.

De persoon die zich aanmeldt met het voertuig verklaart eigenaar te zijn van het betreffende voertuig, dan wel te beschikken over een volmacht om Garage Dhont de opdracht te geven de werkzaamheden aan het voertuig te verrichten. Indien blijkt dat de persoon niet gerechtigd was om deze opdracht te geven, heeft Garage Dhont alsnog het recht om de gedane werken aan die persoon te rekenen. 

Uitvoering van de werkzaamheden

De klant dient ervoor te zorgen dat Garage Dhont toegang krijgt tot het voertuig door overhandiging van een sleutel. Verder is het de verantwoordelijkheid van de klant om het voertuig leeg en proper te maken voor aanvang van de werkzaamheden. Garage Dhont kan extra kosten aanrekenen voor het schoonmaken en/of leegmaken van het voertuig.

Levering- en uitvoeringstermijnen

Alle door ons gecommuniceerde leverings- en uitvoeringstermijnen zijn slechts indicatief. Garage Dhont zal uiteraard steeds alle redelijke inspanningen leveren om de vooropgestelde leverings- en uitvoeringstermijnen na te komen, maar de klant heeft in geen geval het recht om de overeenkomst te ontbinden of een schadevergoeding te eisen indien de geplande levering of uitvoering vertraging zou oplopen. 

Een door de klant gevraagde wijziging aan een reeds bevestigde bestelling of opdracht, kan de eerder gecommuniceerde levering- of uitvoeringstermijn doen opschuiven. 

Iedere klant die verzocht wordt zijn voertuig af te halen dient zulks te doen ten laatste op de meegedeelde datum, of, zo geen datum werd vermeld, binnen de vijf werkdagen na factuurdatum. Eenmaal deze termijn afgelopen is, is de klant onmiddellijk en van rechtswege een standgeld verschuldigd van € 10,- per dag incl. BTW.

Vervangwagen

Garage Dhont behoudt zich het recht voor een vergoeding aan te rekenen voor het gebruik dat de klant maakt van een vervangwagen alsook voor het brandstofverbruik. 

Ophaling van het voertuig

De klant die het voertuig, nadat de werkzaamheden verricht zijn, ophaalt in een van de werkplaatsen van Garage Dhont, heeft de verantwoordelijkheid om het voertuig bij de levering onmiddellijk te controleren. De klant moet eventuele klachten op het ogenblik van de ophaling en ten laatste binnen de 24 uur daarna schriftelijk melden aan Garage Dhont. Een laattijdige klacht zal de aanvaarding van de geleverde goederen en/of diensten inhouden. Tegen uiterlijk waarneembare gebreken, zoals krassen en deuken, is na ophaling van het voertuig geen klacht mogelijk, tenzij de klant kan aantonen dat zij het gevolg zijn van een tekortkoming van Garage Dhont.  

Indien Garage Dhont van oordeel is dat de klacht van de klant terecht is, zal Garage Dhont, zonder tot enige verdere schadevergoeding gehouden te zijn, ofwel de diensten en/of goederen terugnemen, herstellen, verbeteren, vervangen en/of overgaan tot een gedeeltelijke of volledige terugbetaling beperkt tot het niet-conforme gedeelte van de bestelling.

De vervangen onderdelen worden ter beschikking van de klant gehouden tot de ophaling van het voertuig.

Vanaf de kennisgeving aan de klant dat het voertuig kan worden opgehaald, draagt de klant alle risico’s waaronder alle verlies-, diefstal-, vernielings- en beschadigingsrisico’s. De bewaring van het voertuig door Garage Dhont in afwachting van ophaling gebeurt dus op risico van de klant. 

Betaling en facturatie

Betaling

Garage Dhont heeft de keuze om:

 • – Voor het leveren van de bestelling een factuur te bezorgen aan de klant voor de volledige vooruitbetaling (100%) van de overeengekomen prijs (dit is bijv. het geval bij onderdelen op bestelling);
 • – Voor het leveren van de bestelling een factuur te bezorgen aan de klant voor de een gedeeltelijke vooruitbetaling (X%) van de overeengekomen prijs en na de levering van de bestelling een factuur te bezorgen aan de klant voor het resterende gedeelte van de prijs (100% – X%);
 • – Na de levering van de bestelling een factuur te bezorgen aan de klant voor de volledige prijs (100%).

De klant dient de facturen, tenzij anders overeengekomen, contant te betalen in de werkplaatsen van Garage Dhont. Indien betaling achteraf is overeengekomen, dient de betaling uiterlijk te gebeuren binnen de op de factuur vermelde termijn.

Protest

De Klant kan facturen enkel rechtsgeldig betwisten aan de hand van een aangetekend schrijven binnen de acht (8) kalenderdagen na de factuurdatum, met vermelding van de factuurdatum, het factuurnummer en een gedetailleerde motivering. Een dergelijke betwisting ontslaat de klant niet van zijn verplichting tot betaling.

De onvoorwaardelijke betaling door de Klant van het factuurbedrag wordt als uitdrukkelijke aanvaarding van de factuur beschouwd.

Laattijdige of niet-betaling

In geval de klant nalaat een of meerdere facturen (volledig) te betalen, behoudt Garage Dhont zich het recht voor om het voertuig dat de klant aan haar heeft toevertrouwd onder zich te houden als waarborg voor alle sommen die de klant aan Garage Dhont verschuldigd is.

 • – Voor ondernemingen (B2B):

Bij gebrek aan betaling of in geval van een onvolledige betaling op de vervaldatum van de factuur zal een intrest van 1,50% per begonnen maand / de geldende wettelijke interest in geval van betalingsachterstand bij handelstransacties worden aangerekend in combinatie met een forfaitaire schadevergoeding van 15% van  de hoofdsom  met  een  minimum  van  75 EUR. Deze vergoedingen zijn automatisch verschuldigd, zonder enige vereiste van een voorafgaande geschreven ingebrekestelling.

 • – Voor consumenten (B2C): 

De “consument” is de klant, natuurlijke persoon, die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen. 

Bij gebrek aan volledige betaling door de klant binnen de 14 kalenderdagen (+ drie werkdagen indien niet via elektronische weg) na verzending van de eerste betalingsherinnering is er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd van:

 • – €20 als het verschuldigde bedrag lager dan of gelijk is aan €150;
 • – €30 vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag boven de €150;
 • – €65 vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag boven de €500, met een absolute limiet van €2.000.

Verder is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd ten belope van de wettelijke rentevoet voor betalingsachterstand bij handelstransacties. Deze interesten worden berekend op de nog te betalen som.

Garantie 

Garage Dhont levert de nieuwe voertuigen met de waarborgen van de fabrikant. Hiervoor wordt de klant verwezen naar het onderhoudsboekje. De klant dient zich tot de fabrikant te richten indien hij een beroep wenst te doen op de fabrieksgarantie. In geen geval kan Garage Dhont hiervoor aangesproken worden.

Wel biedt Garage Dhont een garantie van 2 jaar op de door Garage Dhont uitgevoerde carrosserieherstellingen. Garage Dhont zal eventuele gebrekkige onderdelen met materiaal- of fabricagefouten vervangen zonder de klant de gebruikte wisselstukken noch de verrichte arbeidsuren aan de klant aan te rekenen. Ook eventuele schade aan het voertuig van de klant als gevolg van een door Garage Dhont onjuist uitgevoerde carrosserieherstelling zal binnen de garantieperiode van 2 jaar kosteloos worden hersteld. Dit op voorwaarde dat de tekortkoming en de daaruit voortvloeiende schade aan het voertuig door Garage Dhont is vastgesteld. Verder dient de klant ook de factuur met betrekking tot de oorspronkelijke carrosserieherstelling aan Garage Dhont kunnen voorleggen alsook het bewijs dat het bedrag van deze factuur volledig werd voldaan. 

Onze garantie dekt geen enkele schade te wijten aan abnormale of overdreven slijtage zoals, maar niet beperkt tot: overlading van het voertuig of overdreven snelheid, een gebrek aan zorg, een gebrekkig onderhoud of wijzigingen die niet door de fabrikant werden toegelaten. Onze garantie vervalt eveneens indien het voertuig geheel of gedeeltelijk buiten de vestiging van Garage Dhont werd hersteld of gewijzigd. 

In geen geval heeft de klant recht op een schadevergoeding voor het door hem geleden verlies en voor de door hem gederfde winst te wijten aan het herstel of de vervanging van de gewaarborgde goederen. 

De door Garage Dhont uitgevoerde herstellingen en onderhoudswerken kunnen met zich meebrengen dat garanties van derden, waaronder begrepen fabrieksgaranties,  komen te vervallen. Garage Dhont is niet aansprakelijk voor schade van de klant als gevolg van het verlies van enige garantieaanspraak bij derden.

Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Garage Dhont zal in ieder geval beperkt zijn tot het dekken van de directe schade, met als maximum een bedrag gelijk aan de prijs (excl. BTW) van de goederen en/of diensten waarvoor de aansprakelijkheid zou worden weerhouden. In elk geval is de aansprakelijkheid van Garage Dhont beperkt tot het bedrag waarvoor de verzekering tussenkomt. 

Voor volgende door klant geleden schade wordt de aansprakelijkheid van Garage Dhont uitdrukkelijk uitgesloten:

 • – Enige fysieke of materiële schade die zou voorvallen bij het bezoeken van de werkplaatsen van Garage Dhont; 
 • – Indirecte schade zoals zuiver financiële schade, winstderving, verlies van klanten, verlies van of schade aan data, verlies van werkuren, vorderingen van derden enz.;
 • – Schade ontstaan wegens verkeerd of gebrekkig onderhoud, oneigenlijk gebruik, abnormale of overdreven slijtage (zoals overlading van het voertuig of overdreven snelheid), een gebrek aan zorg, slechte / gebrekkige informatie door de klant en/of een andere wanprestatie of nalatigheid van de klant.

Overmacht

In geval van overmacht/hardship heeft Garage Dhont het recht de leverings- of uitvoeringstermijn te verlengen of de overeenkomst onmiddellijk en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst te beëindigen aan de hand van een aangetekende kennisgeving, zonder daarbij enige schadevergoeding verschuldigd te zijn. 

Worden aanzien als gevallen van overmacht of hardship, alle omstandigheden die op het ogenblik aan het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en onvermijdbaar zijn, en die het onmogelijk maken om de overeenkomst uit te voeren of die de uitvoering van de overeenkomst financieel of anderszins zwaarder of moeilijker zouden maken dan normaal voorzien, zodat het niet redelijk zou zijn om te verlangen dat de overeenkomst nog wordt uitgevoerd of wordt uitgevoerd onder de oorspronkelijke voorwaarden. Onder overmacht wordt o.m. verstaan brand, watersnood, slechte weersomstandigheden, oorlog, oproer, staking, blokkade, gedwongen sluiting van de onderneming, ziekte, ongevallen, een probleem van interne organisatie van de onderneming, in- of uitvoerverbod, transportmoeilijkheden, vertragingen bij leveranciers of een gebrek aan toevoer van leveranciers, en dit alles zowel bij Garage Dhont als bij de leveranciers of onderaannemers of andere betrokken derden alsook wanprestaties bij voormelde derden.

Algemeen

Een uitdrukkelijke afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts geldig voor zover deze het resultaat is van onderlinge overeenstemming tussen partijen en schriftelijk wordt vastgelegd. 

Garage Dhont behoudt zich het recht voor haar algemene voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen. Een dergelijke wijziging zal uiteraard geen invloed hebben op bestaande overeenkomsten.

De nietigheid of ongeldigheid van (een deel van) een bepaling in deze algemene voorwaarden en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten heeft geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. De betwiste bepaling wordt geacht op zichzelf te staan. Garage Dhont heeft het recht deze bepaling te vervangen door een geldige bepaling met een gelijkwaardig doel.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

De geldigheid, de uitlegging en de uitvoering van de overeenkomst tussen partijen wordt exclusief beheerst door het Belgisch recht.

Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van de overeenkomst tussen partijen zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank met afdelingszetel van de plaats waar de maatschappelijke zetel van Garage Dhont gevestigd is.

Alvorens ze zich tot de rechtbank wenden, zullen partijen evenwel te goeder trouw onderhandelen om hun geschil minnelijk te regelen.

Privacy

Garage Dhont verzamelt persoonsgegevens van haar klanten met het oog op de uitvoering van de overeenkomst met de klant en de promotie van haar diensten. Wil je meer weten over hoe we omgaan met je persoonsgegevens? Lees dan onze privacyverklaring.